Algemene Voorwaarden Stichting TSA De Meidoorn

Geldig met betrekking tot blok 1, blok 2 en blok 3 van de TSA voor schooljaar 2020/2021

Doel Stichting TSA

De Stichting TSA De Meidoorn (verder: Stichting TSA) heeft tot doel het (doen) organiseren van tussenschoolse activiteiten ten behoeve van de leerlingen die schoolgaand zijn op de openbare basisschool De Meidoorn te Amsterdam (verder: De Meidoorn), en al die activiteiten die daaraan ondersteunend zijn.

Visie TSA

Goed georganiseerde tussenschoolse activiteiten dragen bij aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen, de dagindeling van de ouders én de wijze waarop de kinderen na de TSA activiteit ‘s middags het lesprogramma vervolgen. Doel is dat kinderen met plezier deelnemen aan de tussenschoolse activiteiten, de kans krijgen zich te ontwikkelen tot zelfstandige individuen en onder begeleiding kunnen kennis maken met een breed aanbod van educatieve, sociale, sportieve en culturele bezigheden in (de buurt van) school, in contact komen met aanbieders uit de buurt en een goede “break” hebben tussen het ochtend en middag lesprogramma zodat zij weer met energie ‘s middags het lesprogramma vervolgen. Door de activiteiten kunnen de kinderen hun talenten ontplooien en hun kansen benutten. De Stichting TSA en De Meidoorn hebben in het kader van de tussenschoolse activiteiten afgesproken dat zij regelmatig met elkaar zullen afstemmen over de manier waarop de tussenschoolse activiteiten worden georganiseerd. De begeleiders van de tussenschoolse activiteiten onderschrijven de visie van de TSA en zijn in het bezit van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG).

De organisatie van de tussenschoolse activiteiten

De Stichting TSA zorgt voor de organisatie van de tussenschoolse activiteiten. Dit houdt onder andere het volgende in:

 • Werving en selectie van de activiteitenbegeleiders van de tussenschoolse activiteiten en de betrokken vrijwilligers;
 • Het organiseren van de tussenschoolse activiteiten voor de kinderen die hieraan deelnemen (waaronder begrepen de zogenaamde huiskamers);
 • Het ondersteunen van de activiteitenbegeleiders en de betrokken vrijwilligers;
 • Het verzorgen van opdrachtovereenkomsten met de betrokken activiteitenbegeleiders en vrijwilligersovereenkomsten met de betrokken vrijwilligers;
 • Het betalen van vergoedingen;
 • Het innemen van een recente Verklaring omtrent Gedrag (VOG);
 • Het begeleiden van vrijwilligers;
 • Het bijhouden van diverse registraties;
 • Het innen van de ouderbijdragen door middel van automatische incasso;
 • Het onderhouden van contacten;
 • Het informeren van ouders;

Ouders verklaren door het aangaan van het contract met de Stichting TSA dat zij zich bewust zijn dat het voor de organisatie van de tussenschoolse activiteiten van belang is dat diverse ouders van op de Meidoorn schoolgaande kinderen zich kosteloos inzetten voor de tussenschoolse activiteiten en dat alleen op grond van dit principe de geboden prijsstelling mogelijk is. Een positieve grondhouding ten opzichte van het verzoek in eniger vorm een bijdrage te leveren aan de organisatie van de tussenschoolse activiteiten is dan ook een must voor het voortbestaan van de tussenschoolse activiteiten.

Coördinator TSA

De Meidoorn stelt een medewerker als TSA coördinator aan. De TSA coördinator is aanwezig en/of goed bereikbaar op de dagen dat de tussenschoolse activiteiten plaatsvinden en is belast met diverse organisatorische taken in het kader van de tussenschoolse activiteiten (zie hierboven).

Tijden tussenschoolse activiteiten

De tussenschoolse activiteiten vinden plaats tussen 12.00u en 13.30u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De tussenschoolse activiteiten worden ingedeeld in blokken. Het aantal weken in een blok is variabel. Per schooljaar zal het gaan om 2 of 3 blokken. Als de school gesloten is voor de leerlingen, vinden er geen tussenschoolse activiteiten plaats.

Externe locaties

Ouders verklaren door het aangaan van het contract met de Stichting TSA dat zij er mee akkoord gaan dat, indien de tussenschoolse activiteit plaats vindt op een locatie buiten school, hun kind daar naar toe loopt onder begeleiding van tenminste één volwassene. Dit betreft alleen de leerlingen van de middenbouw t/m de bovenbouw.

Activiteitenbegeleider-kind ratio

De stichting TSA streeft naar een ratio van gemiddeld 16 kinderen per activiteitenbegeleider (een aanbieder van een activiteit waarmee een opdrachtovereenkomst wordt gesloten). Voor de huiskamer streeft de Stichting TSA naar een ratio van gemiddeld 20 kinderen per twee begeleiders (die vrijwilliger zijn). De kinderen worden per blok bij een activiteit ingedeeld. De samenstelling van de groep kinderen kan per activiteit, per dag en per blok verschillen.

Inschrijven

Ouders/verzorgers die gebruik willen maken van de tussenschoolse activiteiten van de Stichting TSA voor hun kind(eren) dienen een inschrijfformulier in te vullen. Dit inschrijfformulier is online beschikbaar via de website van de TSA (www.tsa10emeidoorn.nl). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de afname van tussenschoolse activiteiten door ouders/verzorgers. Door middel van het online invullen van het inschrijfformulier gaat de ouder/verzorger akkoord met deze algemene voorwaarden. Indien geen tijdige inschrijving is ingezonden via de website, kan het kind niet deelnemen aan de tussenschoolse activiteiten en dient het kind tussen de middag te worden opgehaald van school.

Afname

De tussenschoolse activiteiten worden per blok georganiseerd. Ouders/verzorgers kunnen kiezen op hoeveel dagen het kind in het betreffende blok zal deelnemen aan de tussenschoolse activiteiten op vaste dagen (abonnement/overeenkomst). De ouders kunnen ook kiezen dat het kind zal deelnemen aan de huiskamer-activiteit op incidentele dagen (strippenkaart). Een combinatie van abonnement of strippenkaart is ook mogelijk, bijv. maandag en dinsdag door middel van een abonnement en soms donderdag door middel van een strippenkaart.

Abonnement

(door middel van inschrijving voorafgaand aan het betreffende blok)

Het abonnement betreft deelname van het kind aan tussenschoolse activiteiten op vaste dagen in de week gedurende het betreffende blok. Ruilen van dagen is niet toegestaan. Tussentijdse opzegging van het abonnement (dus gedurende het blok) is niet mogelijk en abonnementskosten worden dan ook niet gerestitueerd (ook niet indien een kind gedurende het blok school verlaat of wordt uitgesloten van deelname aan de TSA) en nog verschuldigde bijdragen voor het blok worden geïncasseerd. Indien het kind niet aanwezig kan zijn bij de tussentijdse activiteit op de opgegeven dagen, bijv. wegens ziekte, of als de school een extra studiedag gepland heeft, dan zal geen restitutie van de abonnementskosten plaatsvinden.

Strippenkaart

Voor incidentele deelname aan de huiskamer-activiteit is het mogelijk een 5- strippenkaart te kopen. Deze strippenkaart blijft in beheer bij de coördinator TSA, die bijhoudt hoeveel strippen verbruikt zijn. Zodra de strippen allemaal verbruikt zijn, wordt de ouder/verzorger hiervan op de hoogte gesteld. De strippenkaart kan meegenomen worden naar een volgend blok. Na tariefswijziging is de strippenkaart nog een half jaar geldig. Indien de strippen hierna niet volledig verbruikt zijn, komen deze te vervallen. Een strippenkaart kan gebruikt worden door alle kinderen binnen één gezin. Niet gebruikte strippenkaarten worden bij het beëindigen van de tussenschoolse activiteiten niet gerestitueerd.

Kosten

De kosten voor deelname aan de tussenschoolse activiteiten worden voor iedere afname dag (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) per blok berekend. De kosten van de tussenschoolse activiteiten worden voorafgaand aan het blok waarvoor kan worden ingeschreven bekend gemaakt. De kosten kunnen per blok worden bijgesteld.

Vanaf het derde op de Meidoorn schoolgaande kind krijgen de ouders/verzorgers korting op de bijdrage voor de tussenschoolse activiteiten. Stadspashouders kunnen ook korting krijgen, mits zij binnen een week na inschrijving een kopie van de Stadspas overhandigen aan de coördinator van de TSA. Bij niet of niet tijdig overhandigen van de Stadspas wordt het reguliere tarief in rekening gebracht.

Automatische incasso

De kosten van een abonnement worden, afhankelijk van het aantal af te nemen dagen, berekend per blok en zullen via automatische incasso worden geïnd. De kosten voor de strippenkaart worden eveneens vooraf voldaan.

Ouders/verzorgers machtigen de Stichting TSA door middel van inzending van het online inschrijfformulier. Op dit inschrijfformulier dient te allen tijde een geldig bankrekeningnummer te worden ingevuld.

Bij niet succesvol innen van de ouderbijdrage

Indien gebleken is dat de ouderbijdrage niet te incasseren is via automatische incasso, ontvangt de ouder/verzorger direct een herinnering (sommatie) van het verschuldigde bedrag. Indien de betaling niet volgt in de in de sommatie aangegeven termijn wordt het bedrag verhoogd met 5% administratiekosten. Indien daarna nog niet betaald wordt, dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. De kosten hiervan komen voor rekening van de ouder/verzorger. Indien de ouders/verzorgers niet binnen 4 weken na daartoe door de Stichting TSA te zijn gesommeerd hebben betaald, dan zal het kind worden uitgesloten van deelname aan de TSA inclusief deelname aan de huiskamer. Als ouders/verzorgers hun kind weer willen laten deelnemen aan de tussenschoolse activiteiten (incl. de huiskamer), dan zal eerst het verschuldigde bedrag betaald worden, inclusief de administratie en –incassokosten.

Privacy

Het kan voorkomen dat er foto’s en/of video-opnamen gemaakt worden van de kinderen tijdens de tussentijdse activiteiten. Deze foto’s en beeldmateriaal kunnen gebruikt worden voor publicatie cq vertoning op de website van de Stichting TSA of de website van De Meidoorn. Indien ouders/verzorgers tegen het publiceren cq vertonen op de website van de Stichting TSA en/of de website van de Meidoorn bezwaar hebben, kunnen zij dit aangeven op het inschrijfformulier. Ouders/verzorgers gaan ermee akkoord dat de Stichting TSA gegevens van de kinderen uitwisselt met De Meidoorn, voor zover dit in het belang is van het kind in het kader van de tussenschoolse activiteiten en/of de organisatie van de tussenschoolse activiteiten. De Stichting TSA stelt geen vertrouwelijke gegevens ter beschikking aan derden.

Aansprakelijkheid

De Stichting TSA is niet aansprakelijk op welke manier dan ook voor schade aan (eigendommen of kleding van) het kind door deelname aan de TSA.

Hierbij is van belang dat de stichting AWBR die De Meidoorn in stand houdt een aansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten die mogelijkerwijs dekking kan bieden voor de geleden schade (overigens niet voor schade aan zaken) ten gevolge van (deelname aan) de activiteiten van de TSA in de ruime zin van het woord. Deze aansprakelijkheidsverzekering biedt in elk geval geen dekking wanneer de schade te wijten is aan de opzet of grove schuld van de Stichting TSA. Indien sprake is van opzet of grove schuld van de Stichting TSA kan ondanks het voorgaande sprake zijn van aansprakelijkheid van de Stichting TSA.

Daarnaast geldt dat de Stichting TSA zorgdraagt voor het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor de vrijwilligers van de Stichting TSA. Stichting TSA is alleen aansprakelijk voor zover de door de Stichting TSA afgesloten verzekering in voorkomend geval dekking biedt. Bovengenoemde aansprakelijkheid is alsdan beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien sprake is van opzet of grove schuld van de Stichting TSA kan ondanks het voorgaande sprake zijn van aansprakelijkheid van de Stichting TSA.

Ouders/verzorgers dienen een W.A. Verzekering af te sluiten voor het kind. De ouders/verzorgers vrijwaren de Stichting TSA voor alle kosten en schade waarin de Stichting TSA mocht vervallen ten gevolge van (handelen van) het kind op grond waarvan derden een vordering jegens haar instellen.

Uitsluiting

De huis- en gedragsregels van De Meidoorn maken integraal deel uit van de overeenkomst. Kinderen die zich niet houden aan de afgesproken gedragsregels kunnen, na herhaalde gesprekken met het kind, de ouder/verzorger en/of De Meidoorn worden uitgesloten van de tussenschoolse activiteiten. De Stichting TSA kan op deze grond de overeenkomst beëindigen. Uitsluiting van de tussenschoolse activiteiten en beëindiging van de overeenkomst op deze grond zal te allen tijde schriftelijk gemotiveerd worden.

Beëindiging/einde overeenkomst

De overeenkomst eindigt na ommekomst van de periode waarvoor het contact is aangegaan (in geval van afname van een abonnement na ommekomst van het betreffende blok waarop het abonnement ziet). In geval van de strippenkaart, na het opmaken en/of vervallen van het saldo van de strippenkaart. De overeenkomst wordt beëindigd wanneer het kind wordt uitgesloten van de tussenschoolse activiteiten. De overeenkomst eindigt wanneer het kind De Meidoorn als leerling verlaat.

Wijziging algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze algemene voorwaarden worden uitsluitend door de Stichting TSA doorgevoerd. Indien de algemene voorwaarden gedurende een contractstermijn worden vernieuwd, worden de gewijzigde algemene voorwaarden, voorzien van een nieuwe maanddatum, 1 maand voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding ter inzage op de website van de Stichting TSA vermeld.

Vragen

Bij vragen en/of problemen dienen ouders/verzorgers zich in eerste instantie te wenden tot de coördinator TSA op de school. Het e-mailadres is: tsa@10emeidoorn.nl.