Wanneer uw vraag er niet tussen staat, kunt u altijd een e-mail sturen aan Dieke Kerkhof tsa@10emeidoorn.nl.

Wat is TSA?

TSA is de afkorting voor TussenSchoolse Activiteiten. Het is een nieuwe vorm van overblijf in de middagpauze met ingang van het schooljaar 2016-2017.

Wie organiseert de TSA?

De tussenschoolse activiteiten zijn ontstaan vanuit een ouderinitiatief. Een aantal ouders, de medezeggenschapsraad en de school organiseren samen de TSA. Om TSA te kunnen realiseren en waarborgen is er een aparte stichting opgericht met de naam “Stichting TSA De Meidoorn “.

Wie is de coördinator van de TSA? Wie moet ik contacteren om mijn kind in te schrijven?

Dieke Kerkhof is de coördinator van de TSA. Voor alle vragen en opmerkingen kunt u met haar contact opnemen (ook i.v.m. inschrijving nieuwe leerlingen). Zij is telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer van school (020-6160106). Haar emailadres is tsa@10emeidoorn.nl

Zijn de tussenschoolse activiteiten verplicht? Kan mijn kind ook thuis eten?

De tussenschoolse activiteiten zijn niet verplicht en kinderen kunnen ook thuis eten. Uw kind hoeft dan niet in de klas te eten en gaat om 12u naar huis. Om 13u30 wordt uw kind weer verwacht op school.

Kinderen die thuis eten, worden niet eerder dan 13:25 uur toegelaten tot school.

Ook als uw kind naar huis gaat, mag het mee eten in de klas. Dan kunt u met uw kind iets anders plannen in de pauze.

Hoe vult dit programma de school aan?

Talenten komen bovendrijven die leerkrachten tijdens het reguliere lesaanbod niet zien, maar aanbieders wel. Deze waardevolle feedback kan de leerkracht meenemen in het tien minuten gesprek met ouders.

Sommige leerlingen hebben behoefte aan een groter aanbod van bijvoorbeeld sport/beweging, creatieve vakken, … dan binnen een normaal schoolprogramma mogelijk is.

De TSA zorgt ook voor meer diversiteit bij de lesgevers (meer mannen, verschillende achtergronden, …).

Hoe lang duurt een "blok" van de T.S.A.?

Per schooljaar worden er drie blokken van 13 weken georganiseerd. Sommige activiteiten zijn slechts één blok beschikbaar, andere het hele jaar door. Houd daarom deze website en uw e-mail goed in de gaten om op de hoogte te blijven van de activiteiten in het nieuwe blok.

Waarom geldt er een betalingsverplichting voor een heel blok en kan ik niet maandelijks opzeggen?

De TSA stichting van de school gaat met de aanbieders een contract aan voor een heel blok, waarbij de stichting de aanbieders maandelijks uitbetaalt. Hetzelfde geldt dan ook voor de kinderen, anders kan de stichting de aanbieders niet meer betalen.

Is er een mogelijkheid om het bedrag voor heel blok in een keer te betalen?

Dit is niet mogelijk. Per blok wordt er op 3 momenten geïncasseerd. Dus als uw kind het hele schooljaar gebruik maakt van de TSA, wordt er 9 keer geïncasseerd. U krijgt overigens altijd minimaal een week van te voren via de mail bericht wanneer een incasso gaat plaats vinden. De data van de incasso’s vindt u in het  prijsoverzicht.

 

Hoeveel kosten de tussenschoolse activiteiten?

Gedetailleerde informatie over de kosten vindt u terug in het prijsoverzicht.

Ik heb een laag inkomen. Krijg ik korting op de activiteiten?

Ja, op voorwaarde dat u een stadspas heeft op het moment van inschrijving. Zie voor de korting het prijsoverzicht.

Deze korting wordt solidair door de andere ouders betaald en vereist daarom strenge controle. Ook al heeft u recht op een stadspas, maar hiervan niet binnen een week na inschrijving een kopie bij de TSA coördinator indient, wordt het normale tarief (zonder korting) van uw rekening afgeschreven. Een stadspasaanvraag kan tot tien weken duren tot u de stadspas in huis heeft. Vraag deze daarom op tijd aan. Ouders voor wie de aanvraag tot stadspas nog in behandeling is op het moment van inschrijving, kunnen helaas geen aanspraak maken op de korting.

Waarom geldt er een harde deadline voor de inschrijving en is het niet meer mogelijk om wat later mijn kind voor een activiteit in te schrijven?

Aan de hand van de inschrijvingen worden de leerlingaantallen per dag bepaald. Op basis van deze aantallen koopt de stichting workshops in bij de aanbieders in. Deze workshops zijn dan volgeboekt, waardoor er geen leerlingen meer bij kunnen.

Schrijft u het kind niet op tijd in voor TSA? Dan kan het kind in de middagpauze niet overblijven op school en dus ook niet deelnemen aan activiteiten (tenzij incidenteel met strippenkaart). School gaat er dan vanuit dat u het kind zelf opvangt.

Waar vind ik het TSA programma?

Dit verschijnt op deze website: tsa10emeidoorn.nl De TSA zal voorzien in een programma in allerhande sporten, knutselen, dansen, muziek, toneel, koken, natuur, etc. Een vast onderdeel van het programma is de huiskamer.

Eten de kinderen tijdens de activiteit met de aanbieder?

Nee. De kinderen die tussen de middag op school blijven, eten in de klas met de leerkracht voor 12 uur. Het eten met de leerkracht zorgt voor meer rust.  De leerkracht voorziet in een gepaste educatieve invulling. Na het eten gaan ze om 12 uur naar de gekozen aanbieder.

Hebben de kinderen wel genoeg tijd om te eten?

We hanteren een gemiddelde van een kwartier voor het eten van de boterhammen. In de onderbouw is dit uiteraard langer; ongeveer vijfentwintig minuten. De leerkracht ziet erop toe dat de kinderen hun boterhammen opeten. Het kan natuurlijk wel eens voorkomen dat de leerkracht iets over het hoofd ziet. Mocht u constateren dat uw kind thuiskomt met een volle broodtrommel, geeft u dit dan door aan de groepsleerkracht. Het is ook mogelijk om na de activiteit het nog niet opgegeten brood in de klas op te eten.

Wie draagt er verantwoordelijkheid voor de kinderen tijdens de T.S.A.?

De kinderen worden vanaf twaalf uur verdeeld over de verschillende activiteiten. Vanaf dit moment zijn de aanbieders van de activiteiten verantwoordelijk voor de leerlingen. Aan het eind van de pauze zijn de groepsleerkrachten aanwezig op het schoolplein. Vanaf dit moment zijn zij weer verantwoordelijk voor de kinderen. School blijft te allen tijde aansprakelijk bij calamiteiten.

Aan welke voorwaarden moet de aanbieders van activiteiten voldoen?

Onze aanbieders zijn professionals die al ervaring moeten hebben met het geven van workshops aan kinderen. Ze moeten een groep van gemiddeld 16 kinderen kunnen begeleiden. Alle aanbieders beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en moeten de Nederlandse taal goed beheersen. Tijdens de activiteiten volgen de aanbieders een protocol dat door de school is opgesteld. De aanbieders hoeven geen onderwijsbevoegdheid te hebben, want het is geen onderwijstijd.

Kan ik zelf aanbieders aanbevelen?

Ja, graag zelfs. Laat hen contactinformatie sturen naar tsa@10emeidoorn.nl met voldoende informatie (naam, activiteit, email, telefoonnummer, …) We zoeken activiteiten binnen deze vier talentgroepen:

 • Kunst & Cultuur
 • Natuur & Techniek (nog tekort aan techniek)
 • Sport & Gezondheid
 • Media & Communicatie

Waarom moet ik de activiteiten rangschikken naar voorkeur? Mijn kind heeft maar zin in één activiteit.

Omdat het gaat om tussenschoolse opvang, geldt voor de meerderheid van de kinderen dat de ouders het zelf niet op dat tijdstip kunnen opvangen. We zijn dus verplicht elk kind te plaatsen. Als er slechts een activiteit zou worden opgegeven, is de kans groot dat deze activiteit vol zit. Omdat de organisatie liever niet zelf gokt welke andere activiteit het kind nog leuk zou vinden, vragen we de activiteiten te rangschikken naar voorkeur.

Dit is in tegenstelling tot bijvoorbeeld naschoolse activiteiten waar als er teveel kinderen dezelfde activiteit willen doen, er kinderen niet kunnen deelnemen en naar huis gaan.

Mijn kind heeft als eerste keuze een activiteit opgegeven maar hij/zij is ingedeeld bij een andere activiteit, hoe kan dit?

We proberen het voor ieder kind zo leuk mogelijk te maken. Alleen als veel kinderen dezelfde activiteit als eerste keuze opgeven, moeten we soms helaas kinderen teleurstellen. Het kan voorkomen dat er voor een bepaalde activiteit meer interesse is dan dat er plaatsen zijn. In dat geval kan uw kind zich de volgende keer voor deze activiteit opnieuw opgeven. De organisatie zal dan uw kind voorrang geven op kinderen die reeds deze activiteit gedaan hebben.

Wanneer de activiteiten van de eerste keuze van uw kind vol zit is, zal de organisatie kijken wat er verder nog voor mogelijkheden zijn met de volgende keuzes.

Spelen de kinderen nog wel buiten?

Het antwoord hierop is ja. Naast het volgen van een activiteit spelen de kinderen nog een half uur buiten. Uitzondering hierop zijn de activiteiten waarbij de kinderen buiten school een activiteit volgen. In deze gevallen kan het gebeuren dat de kinderen te weinig tijd hebben om een half uur buiten te spelen. Wel lopen zij naar de activiteiten toe en wordt hier rekening mee gehouden door de begeleider. Zie ook volgende vraag over externe locaties.

Hoe lopen de kinderen naar externe locaties?

De kinderen dragen hesjes. Ze lopen twee aan twee naar een activiteit. Bij elke straatovergang wordt op elkaar gewacht en er wordt gezamenlijk overgestoken. Indien er een oneven aantal kinderen is, loopt er een kind naast de aanbieder.

Kinderen van tussenbouw en bovenbouw lopen onder begeleiding van één aanbieder in een groep van gemiddeld 16 kinderen naar de externe locatie. Ze kunnen alleen deelnemen aan externe activiteiten als ouders hiervoor op het inschrijfformulier expliciet toestemming gegeven hebben.

Dit is het beleid ten opzichte van de verschillende bouwen:

 • Onderbouw: Kinderen doen al hun activiteiten op school zelf.
 • Middenbouw: Kinderen doen zowel binnen als buiten de school activiteiten. De maximale afstand tot school is 500m.
 • Tussenbouw: Kinderen doen zowel binnen als buiten de school activiteiten. De maximale afstand tot school is 750m.
 • Bovenbouw: Kinderen doen zowel binnen als buiten de school activiteiten. De maximale afstand tot school is 1 km.

Zijn de kinderen niet helemaal uitgeput na een dag waarbij ze alleen maar bezig zijn met leren en activiteiten?

De ervaring op een andere school waar dit project al een aantal jaar loopt, is dat de kinderen juist meer energie krijgen door deze dagindeling. Door de afwisselende groepssamenstelling en de mogelijkheid om leuke activiteiten te volgen zijn de kinderen in de middag goed in staat om weer in hun eigen groep het middagprogramma te volgen.

Doen kinderen elke dag dezelfde activiteit?

Nee. De kinderen kiezen per weekdag een andere activiteit. Een mogelijk weekschema zou bijvoorbeeld zijn:

 • maandag: breakdance
 • dinsdag: knutselen
 • donderdag: huiskamers
 • vrijdag: theater

Dit wordt dan elke week van het blok herhaald. Als het blok is afgelopen, kunnen kinderen andere activiteiten kiezen voor het volgende blok. De weekdag van de huiskamer ligt vast per bouw.

Wat zijn de huiskamers?

De huiskamers zijn een activiteit, waarbij geen les of workshop wordt gegeven. De kinderen zijn volledig vrij om te rusten, chillen, gezelschapsspelletjes doen, kleuren, … De groep hiervan kan iets groter zijn als bij de andere activiteiten en wordt begeleid door twee overblijfkrachten. Elke bouw heeft een vaste dag per week verplicht een huiskamer als activiteit.

Is de huiskamer goedkoper dan de andere activiteiten?

Nee, er is geen verschil in prijs tussen de huiskamer en de andere activiteiten.

Waarom is er een vaste huiskamerdag per bouw?

De vaste huiskamerdagen per bouw lassen een rustmoment in de week in en houden bovendien de begroting in evenwicht. Afschaffen van de vaste huiskamerdag zou als gevolg hebben dat de de kosten zouden stijgen.

Kan mijn kind incidenteel overblijven?

Ja. Hiervoor kan een 5- strippenkaart van € 21 gekocht worden.

Wat als mijn kind in de loop van het schooljaar instroomt?

Ook in dit geval wordt het kind in de huiskamers opgevangen. Soms kan in goed overleg met de school en een aanbieder het kind toch nog bij een activiteit aansluiten.

Pas als uw kind volledig is ingeschreven op school en verwerkt is in Parnassys, kunt u uw kind opgeven voor de TSA. Neem contact op met Dieke Kerkhof, de coördinator van de TSA.

Kunnen ouders ook activiteiten aanbieden?

Alleen ouders die aantoonbare professionele ervaring hebben met kinderworkshops kunnen activiteiten leiden. Zij doorlopen dan dezelfde procedure als de overige aanbieders. Ze kunnen zich melden bij de TSA coördinator van de school.